Mijn medevennoot groeit niet mee

RuzieVeel mkb ondernemingen worden geleid door een twee- of meerhoofdige leiding. De start van de onderneming is terug te brengen tot het bijeenbrengen van ideeën. De ondernemers ontwikkelde een plan iets aan de markt te bieden waar een veronderstelde behoefte aan was. De ondernemers vulden elkaar aan en brachten expertise, geld, goederen en energie in. De onderneming was geboren en de ondernemers groeiden in hun rol. Vaak gaat dit goed maar soms ontdekken de ondernemers eigenschappen die in aanvang minder relevant leken maar gaandeweg hun samenwerking tot irritaties leiden. Hoe daar mee om te gaan?

HardlopenElkaar kennen en waarderen.

Natuurlijk begint elk ondernemingsplan met de beste intenties en een stevige accentuering van elkaars kwaliteiten en expertise. Het is de kracht van de onderneming. We kennen de slagzinnen. Twee weten meer dan één.  We versterken elkaar. We zoeken de meerwaarde in onze samenwerking. Eén en één is drie. We zijn gelijkwaardige partners. Samen hebben we synergie. Kortom het kan niet stuk. We zijn een power team. Een dream team. Maar kan dit team ook tegen een stootje bij tegenslag? Kennen we elkaar dan goed genoeg. Verdragen onverwachte en nog onderbelicht gebleven karaktereigenschappen elkaar dan ook? Kan de relatie tegen  slag pareren?

Vormen van irritatie.Vormen van irritatie

Jeukpunten kunnen ontstaan op diverse terreinen van de onderlinge samenwerking. Zowel kwalitatief als kwantitatief. In kwalitatieve zin als de zakenpartner toch niet die vaardigheden en expertise etaleert die vooraf verondersteld waren. Is hier dan sprake van teleurgestelde verwachtingen of het zoeken naar argumenten om het zakelijke ongemak bloot te leggen? In kwantitatieve zin kunnen irritaties manifest worden over persoonlijke inzet, werktijden en inspanning. De partners verwijten elkaar te weinig de schouders er onder te zetten. Men ziet te weinig resultaat. Niet zelden zijn verwijten op te tekenen over de mate waarin men elkaar als “ondernemer” beoordeeld. Hij of zij gedraagt zich naar de opvatting van de anders als medewerker en niet als verantwoordelijk ondernemer. Maar zijn deze verwijten terecht?

Het gevechtHoe daarover te communiceren.

De eerste vraag is of deze feiten en percepties met elkaar gedeeld worden. Helaas is dat niet altijd het geval. Dikwijls worden deze boodschappen en beelden eerst gedeeld met de vertrouwelingen in de omgeving van de zender. Een vriend, accountant, bankier, familielid, commissaris etc. Het is niet uit te sluiten dat dit een therapeutische werking heeft. Even het ventieltje loslaten. Opluchting en dan weer verder. Mogelijk zegt het ook iets over het eigen functioneren. De ongemakken van de ander zijn vaak de spiegel van de eigen competenties. Of het ontbreken daarvan.

Conflictbemiddeling.Conflictbemiddeling

Als een sluimerend conflict zich niet automatisch oplost en dat doen conflicten meestal niet, dan is het zaak om het probleem aan te pakken. Als een rechtstreekse confrontatie niet het gewenste resultaat heeft of als te bedreigend wordt ervaren voor de onderlinge samenwerking dan is inschakeling van een onafhankelijke derde een oplossing. Een conflictbemiddelaar kan partijen aan tafel krijgen. Hij verdiept zich in wat werkelijk aan de hand is. Hij verdiept zich in de belangen van beide partijen. Hij kan percepties blootleggen. Het conflict vanuit verschillende perspectieven bezien. Een conflictbemiddelaar reikt oplossingen aan en brengt de discussie daarover op gang. Hij zorgt er voor dat partijen weer samen door een deur kunnen en zoekt naar “het gaatje” waar beiden doorheen kunnen. Hij zorgt er voor dat het conflict niet escaleert en voor rechters moet worden uitgevochten. Hij reduceert het conflict tot de probleemstelling en begeleidt partijen in het vinden van de passende oplossing.

Toezicht of begeleiding?

ToezichtDe huidige druk op de ondernemers vraagt veel van hun talenten en creativiteit. En omdat ondernemers een eenzaam bestaan aan de top hebben is er behoefte aan advies. Ze zoeken een klankbord voor hun visie op de toekomst, hun ideeën en alternatieven over markt en marktkansen. Ze zoeken een gesprekspartner die tegenspel geeft. Maar welk type van sparringpartner wordt dan bedoeld?

Incidenteel.

AdviesgesprekEr zijn momenten dat u voor de kritieke processen in uw onderneming een oplossing zoekt. Een knelpunt dat u wilt oplossen. Een tijdelijke spanning die gereguleerd moet worden. U hebt al uw aanwezige kennis binnen uw bedrijf geraadpleegd, uw hersens gepijnigd voor het vinden van de juiste oplossing, maar u wilt deze oplossing toetsen. Voor deze incidentele zaken kunt u prima terecht bij een deskundige of een vertrouwenspersoon uit uw eigen netwerk. Maar als u toch meer onafhankelijkheid zoekt dan kunt u misschien een beroep doen op het ondernemersklankbord. Praktijkgericht, onafhankelijk, discreet en deskundig. Voor een bescheiden bedrag stellen zij een consulent beschikbaar die u in een korte periode helpt met de vraagstukken die u voorlegt. Het traject eindigt als het doel is bereikt. Doeltreffend en concreet.

Structureel.

Als ondernemer constateert u dat het ondernemen een steeds complexere activiteit wordt. Technologische ontwikkelingen gaan razend snel, de concurrentie timmert aan de weg en daar hebt u eigenlijk last van. Waar u vroeger een unieke dienst of product balansleverde komen er ook steeds meer partijen op de markt die uw kunstje kopiëren en uw unieke bestaan in de weg zitten. Kortom, markten worden complexer. Het ondernemersrisico neemt toe en uw analyse van kansen en bedreigingen wordt lastiger. En u als ondernemer/manager weet dat u meer duidelijkheid en richting moet geven aan uw onderneming. Eigenlijk zoekt u kennisverbreding. U voelt een grotere verantwoordelijkheid en u zoekt steun met een meer duurzaam karakter. In dat geval kunt u als ondernemer uw licht eens opsteken bij de stichting de consularis. Deze stichting beschikt over ervaren ondernemers, die resultaat en praktijk gericht zijn. Het zijn (meestal oud) ondernemers met een ruime ervaring die het leuk vinden hun collega ondernemers met adviezen bij te staan. Ze kunnen luisteren en inspireren. Ze zijn betrokken en onafhankelijk. Ze beschikken vaak over een groot netwerk waar u dan ook gebruik van kunt maken. De eenzaamheid van het ondernemen kunt u op deze manier oplossen met integere mannen in het veld. Uw winstgevendheid en continuïteit kan daarbij een stevige impuls krijgen.

Toezicht.

ToezichthouderTenslotte kan de situatie voorkomen dat u als ondernemer of uw shareholders of stakeholders behoefte hebben aan meer toezicht. Uw onderneming heeft een behoorlijke expansie doorgemaakt en de sociaal maatschappelijke waarde is flink toegenomen. U zoekt verankering van de verantwoordelijkheid in een meer statutaire positie. Binnen de governance van uw bedrijf. U zoekt relevante partners en de deskundigheid en wijsheid van commissarissen en toezichthouders waarmee u uw onderneming wilt verstevigen. Een platform voor verdieping en verbreding van kennis. Het toezicht van de commissaris is te kenmerken als de marginale toetsing van directie of bestuursbesluiten. De commissaris neemt daarmee niet de rol en de verantwoordelijkheid van de bestuurder over. Het betekent wel dat o.a. door het preventief handelen de commissaris vanuit zijn expertise een actieve bijdrage levert aan het besluitvormingsproces. Hij richt zich op het belang van de onderneming. Hij ziet toe op effectuering van plannen, financiële rapportages, informatieverstrekking, besluitvorming, motivering, risico’s, persoonlijke bevoordeling, schuldenlast etc. Het toezicht is niet alleen achteraf maar ook preventief. Uw verantwoording wordt daarmee gelegitimeerd. U kunt op zoek gaan naar deze deskundigen via uw netwerk, deskundige raadgevers of  bijvoorbeeld een beroep doen op overkoepelende organisatie zoals het Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen. Met wat goede oriëntatie vindt u vast wat u nodig heeft.