Creativiteit uitlokken met canvas businessmodel.

Creativiteit, motivatie en teamwork.Met een nieuw jaar 2012 voor de deur stellen veel ondernemers zich de vraag hoe ze hun bedrijfsactiviteiten kritisch tegen het licht kunnen houden. Begrotingen zijn gemaakt en de plannen voor een succesvolle toekomst worden in beweging gebracht.  Het ondernemingsplan is getoetst op continuïteit en waar nodig aangepast. Maar toch. Hebt u alle creativiteit binnen uw bedrijf aangesproken? Immers, als u geeft wat u altijd hebt gegeven, dan krijgt u wat u altijd hebt gekregen. Niet echt een aanmoediging voor een succesvolle verandering en kiezen voor nieuwe wegen.

  

Business model canvas.

Onlangs kwamen 20 ondernemers bijeen om met elkaar bezig te zijn met de vraag of zijBusinessmodel Canvas nieuwe recepten konden vinden voor samenwerking. Een samenwerking om nieuwe producten of diensten aan de markt aan te bieden. Want iedereen was het er over eens dat juist in deze tijd van krapte en recessie nieuwe kansen ontstaan voor creatieve en vernieuwende ondernemers. Om dit traject snel en productief te doorlopen werd het canvas businessmodel gebruikt. Dit model nodigt uit om goed na te denken welke factoren tot succes leiden. De markt vraagt om vernieuwing en verandering. Het ondernemerschap heeft een impuls nodig. Alle aandacht en prioriteit op zaken die succesvol zijn. Je waardepropositie die onderscheidend moet blijven. Het canvas model helpt je in dit traject. Geen dik boekwerk maken maar samen met je sleutelfiguren in je bedrijf alle disciplines langs gaan. Een korte uitleg.

denkkracht, innovatie, inspiratieHoe werkt het model?

Het model is opgebouwd uit 9 bouwstenen en laat op visuele manier zien welke factoren een rol spelen in uw onderneming en welke onderlinge samenhang daarin van belang is. Het bespreken van deze negen elementen met de ondernemers die een nieuwe markt met een product of dienst willen ontwikkelen levert een bonte verzameling inzichten op. De kans dat uit dit creativiteitsproces een verscherpt inzicht ontstaat over de ondernemingsactiviteit is groot. Je omzet zal groeien.

Welke stappen doorloopt u?

Bepaal voor welke klantsegmenten u gaat leveren. Wat zijn de behoeften van deze klanten? Het bepalen van de klantsegmenten samen met de klantwaarde is het essentiële element in het model. Als ondernemer moet u namelijk kiezen welke segmenten u wel en niet wilt bedienen. De waardepropositie staat centraal in het model. Hier onderscheid u zich van uw concurrenten. Het is datgene dat u uniek maakt. Vervolgens bepaalt u hoe u het product of de dienst gaat distribueren.

Het bepalen van het verkoopkanaal. Hoe bereikt u de klant. Fysieke kanalen of virtuele? In deze tijd van toenemende webshops van groot belang.

Vernieuwend in het model is de vraag naar de klantrelatie? Welke verbinding verwacht de klant? Hoe onderhoudt u het contact? De term belevingseconomie komt hier goed van pas. Ga na hoe klanten uw product of dienst beleven.nieuwe inzichten

Het verdienmodel laat zien hoe u uw geld verdient. Wat zijn de inkomstenbronnen? Voor welke waardecreatie is de klant bereid te betalen?

Na bovenstaande uitwerkingen van o.a. klantwaarde en klantpropositie wordt in het model stilgestaan bij de wijze van totstandkoming. Mensen en middelen worden in beeld gebracht. Maar ook de kernactiviteit wordt kritisch getoetst. Wat is uw core-business? Wat zijn de hulpbronnen? Met het beschrijven van uw strategische partners wordt uitgewerkt welke kennis en expertise nodig is. Van welke strategische partners maakt u gebruik en zijn nodig uw product of dienst tot stand te brengen?  En ten slotte geeft u een overzicht van de kostenstructuur. Nu hebt u alle 9 elementen in het model doorlopen en een goede analyse en overzicht van de relevante factoren die uw product of dienst succesvol maken.

 

Wat is de winst?

Het model biedt de mogelijkheid om doelmatig en effectief, samen met uw managementteam en beleidsmakers vanuit verschillende disciplines je onderneming te vernieuwen. Het is een uitstekend alternatief voor de traditionele “hei-sessie”. U kunt actiegericht te werk. Met de handen uit de mouwen vanuit een visionaire aanpak naar een praktische invulling gaan. Het model daagt u en uw management uit om directe verbanden te leggen tussen de elementen. Niets is vanzelfsprekend.

De logica van jarenlange ervaring wordt doorbroken met beelden vanuit een ander perspectief. Hierbij is niet het model het doel van de exercities maar het proces dat u met uw medeondernemers en management doorloopt. Dit maakt het model uitdagend. Kansen dus om verrassende ontwikkelingen en businessmodellen te laten groeien.

Mijn medevennoot groeit niet mee

RuzieVeel mkb ondernemingen worden geleid door een twee- of meerhoofdige leiding. De start van de onderneming is terug te brengen tot het bijeenbrengen van ideeën. De ondernemers ontwikkelde een plan iets aan de markt te bieden waar een veronderstelde behoefte aan was. De ondernemers vulden elkaar aan en brachten expertise, geld, goederen en energie in. De onderneming was geboren en de ondernemers groeiden in hun rol. Vaak gaat dit goed maar soms ontdekken de ondernemers eigenschappen die in aanvang minder relevant leken maar gaandeweg hun samenwerking tot irritaties leiden. Hoe daar mee om te gaan?

HardlopenElkaar kennen en waarderen.

Natuurlijk begint elk ondernemingsplan met de beste intenties en een stevige accentuering van elkaars kwaliteiten en expertise. Het is de kracht van de onderneming. We kennen de slagzinnen. Twee weten meer dan één.  We versterken elkaar. We zoeken de meerwaarde in onze samenwerking. Eén en één is drie. We zijn gelijkwaardige partners. Samen hebben we synergie. Kortom het kan niet stuk. We zijn een power team. Een dream team. Maar kan dit team ook tegen een stootje bij tegenslag? Kennen we elkaar dan goed genoeg. Verdragen onverwachte en nog onderbelicht gebleven karaktereigenschappen elkaar dan ook? Kan de relatie tegen  slag pareren?

Vormen van irritatie.Vormen van irritatie

Jeukpunten kunnen ontstaan op diverse terreinen van de onderlinge samenwerking. Zowel kwalitatief als kwantitatief. In kwalitatieve zin als de zakenpartner toch niet die vaardigheden en expertise etaleert die vooraf verondersteld waren. Is hier dan sprake van teleurgestelde verwachtingen of het zoeken naar argumenten om het zakelijke ongemak bloot te leggen? In kwantitatieve zin kunnen irritaties manifest worden over persoonlijke inzet, werktijden en inspanning. De partners verwijten elkaar te weinig de schouders er onder te zetten. Men ziet te weinig resultaat. Niet zelden zijn verwijten op te tekenen over de mate waarin men elkaar als “ondernemer” beoordeeld. Hij of zij gedraagt zich naar de opvatting van de anders als medewerker en niet als verantwoordelijk ondernemer. Maar zijn deze verwijten terecht?

Het gevechtHoe daarover te communiceren.

De eerste vraag is of deze feiten en percepties met elkaar gedeeld worden. Helaas is dat niet altijd het geval. Dikwijls worden deze boodschappen en beelden eerst gedeeld met de vertrouwelingen in de omgeving van de zender. Een vriend, accountant, bankier, familielid, commissaris etc. Het is niet uit te sluiten dat dit een therapeutische werking heeft. Even het ventieltje loslaten. Opluchting en dan weer verder. Mogelijk zegt het ook iets over het eigen functioneren. De ongemakken van de ander zijn vaak de spiegel van de eigen competenties. Of het ontbreken daarvan.

Conflictbemiddeling.Conflictbemiddeling

Als een sluimerend conflict zich niet automatisch oplost en dat doen conflicten meestal niet, dan is het zaak om het probleem aan te pakken. Als een rechtstreekse confrontatie niet het gewenste resultaat heeft of als te bedreigend wordt ervaren voor de onderlinge samenwerking dan is inschakeling van een onafhankelijke derde een oplossing. Een conflictbemiddelaar kan partijen aan tafel krijgen. Hij verdiept zich in wat werkelijk aan de hand is. Hij verdiept zich in de belangen van beide partijen. Hij kan percepties blootleggen. Het conflict vanuit verschillende perspectieven bezien. Een conflictbemiddelaar reikt oplossingen aan en brengt de discussie daarover op gang. Hij zorgt er voor dat partijen weer samen door een deur kunnen en zoekt naar “het gaatje” waar beiden doorheen kunnen. Hij zorgt er voor dat het conflict niet escaleert en voor rechters moet worden uitgevochten. Hij reduceert het conflict tot de probleemstelling en begeleidt partijen in het vinden van de passende oplossing.