Wanneer is uw onderneming succesvol?

Over deze vraag is in de managementliteratuur een veelheid aan onderzoek en publicaties te vinden.  Stelselmatig wordt dan een nieuwe poging gewaagd om het succes te definiëren. Zo gaat Porter uit van een uniek businessmodel.  Peters en Waterman kwamen met hun zeven S’en : strategy, structure, systems, shared values, skills, staff en style en betoogden dat een juiste afstemming van deze factoren tot succes moet leiden. Maar je kunt je afvragen of het zoeken naar de heilige graal voor succes zinvol is. Immers, er is nog geen enkel ingrediënt gevonden dat eenduidig het succes van een bedrijf bepaalt.

Maar hoe dan wel?

Bedrijfsstrategieën zijn nuttig voor het vaststellen van de doelen van de organisatie en het richtinggeven van de weg waarlangs dit doel behaald moet worden. Het succes is dan sterk afhankelijk van de kunst om strategie in lijn te brengen met de interne structuur en de bedrijfsprocessen. (strategic fit). Maar ook zal de onderneming in samenhang met haar omgeving moeten functioneren (strategic alignment).  Hierin speelt het leiderschap een belangrijke rol. Aansturing op bedrijfscultuur en enthousiasme.

De vraag naar wel of niet succesvol is dus lastig te beantwoorden. Er zijn vele ranglijsten maar deze kiezen telkens uit slechts enkele succesfactoren zoals; groei, netto winst, opbrengst investeringen, de financiële situatie, aandeelhouderswaarde, bedrijfscultuur, vermogen tot verandering, concurrentiekracht etc.  Factoren die inwisselbaar zijn voor andere factoren die weer zullen leiden tot andere lijstjes en andere rangordes. In het boek “succesvolle bedrijven” van Hans Veldman en Jeroen van der Velden worden deze lijstjes helder uiteengezet en geven ook de relativiteit daarvan.

Wanneer dan wel succesvol?

Natuurlijk is uw succes niet alleen afhankelijk van de behaalde netto winst, de opbrengst van investeringen, groei, of bepaalde financiële kengetallen. Belangrijk voor uw succes is het vermogen om in te spelen op een veranderende omgeving. Succesvol bent u als u  in uw strategie het spanningsveld weet te overbruggen tussen moeten, willen en kunnen. Het gaat dan om keuzes maken bij de inrichting van uw organisatie. Alle concepten van uw organisatie procedé telkens opnieuw en kritisch bekijken. Uw strategisch denken munt dan uit in flexibel en vernieuwend zijn.

Klanten bepalen de reden van uw bestaan en uw succes.

De waardeketen van veel bedrijven verandert. In de huidige transparante en geglobaliseerde markten vellen klanten een oordeel over uw maatschappelijk optreden. Uw reden van bestaan. Fouten blijven niet meer verborgen en onopgemerkt. Het nieuws zit er boven op. De informatie via de elektronische netwerken (social media, internet) zorgen er voor dat er grensvervaging is tussen producent, leverancier en eindgebruiker.  Aandacht voor alle samenhangende relaties is dus belangrijk. Maar deze grensvervaging biedt ook vele nieuwe mogelijkheden.  Het gaat dus om het vinden van de juiste balans. Het vrij bewegen tussen geplande strategie en gerealiseerde strategie vraagt om een groot aanpassingsvermogen. Het vaardig omgaan met tegenstellingen. Ondernemingen mogen en kunnen dus niet stilzitten en veranderingen in hun omgeving negeren. Succes zal worden bepaald door het telkens herpositioneren vanuit snel wisselende perspectieven. Het vraagt een permanent zoeken en vinden van de juiste balans.